GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR OG –BETINGELSER FOR PLATO GROUP APS

Promotiv, Compacon, Heroes of Print, IGO og Brabantia Asten er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, hjemmehørende i København S, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som CVR 33357915

PDF, GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR OG –BETINGELSER FOR PLATO GROUP APS

§ 1 Definitioner
Følgende definitioner (hvor ental også omfatter flertal) anvendes i disse generelle vilkår og betingelser:

1.1 "Tilbud": Serviceydelser og/eller produkter, som tilbydes af Plato Group, hvilket kan indsnævres til at være den ensidige juridiske handling at give et tilbud i den betydning, der fastlægges i den danske aftalelovs kapitel 1.

1.2 "Accept": kundens accept af tilbuddet fra Plato Group, hvilket kan indsnævres til den ensidige juridiske handling at acceptere i den betydning, der fastlægges i den danske aftalelovs kapitel 1, som et resultat af hvilken handling der indgås en kontrakt i den betydning, der fastlægges i den danske aftalelovs kapitel 1. Denne accept behøver ikke at være skriftlig.
1.3 "Generelle vilkår og betingelser": Plato Group’s seneste udgave af nærværende generelle vilkår og betingelser for salg og levering.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Serviceydelse": de serviceydelser, der tilbydes eller leveres af Plato Group, inklusive rådgivning.

1.6 "Ab fabrik": Plato Group leverer ab fabrik, dvs. på fabrikken. Kunden har ansvaret for logistikken fra det øjeblik, hvor levering sker ab fabrik/på fabrikken (i overensstemmelse med Incoterms 2010). Risikoen for produkterne overgår på det tidspunkt.
1.7 "IGO": IGO er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.8 "Promotiv": Promotiv er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.9 "Compacon": Compacon er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.10 "Heroes of Print": Heroes of Print er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.11 "Brabantia Asten": Brabantia Asten er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.12 "Incoterms": de internationale leveringsbetingelser (International Commercial Terms), som er udarbejdet og offentliggjort af det internationale handelskammer (ICC), som er verdens erhvervsorganisation. Findes på: www.iccwbo.org. Den seneste udgave af Incoterms, som offentliggjort af ICC, er afgørende for forklaringen af forretningsvilkårene i disse generelle vilkår og betingelser samt kontrakten.

1.13 "Instruks": en instruks eller ordre, der gives af kunden til Plato Group om levering af produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes af Plato Group.

1.14 "Kunde": den juridiske eller fysiske person, der giver en instruks eller ordre til Plato Group, eller accepterer et tilbud om levering af produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes af Plato Group.
1.15 "Kunde som forbruger": en fysisk person, som handler uden for sit erhverv og indgår en kontrakt (på afstand) med Plato Group, eller har til hensigt at gøre dette (herefter kaldet: "Kunde/forbruger").

1.16 "Kontrakt": købskontrakt og/eller kontrakt på serviceydelser og/eller underleverandøraftale og/eller afstandskontrakt indgået mellem parterne.

1.17 "Afstandskontrakt": en kontrakt, hvor der kun anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknologier inden for rammerne af et system, der organiseres af Plato Group til fjernsalg af produkter og/eller serviceydelser uden parternes fysiske tilstedeværelse til og med det tidspunkt, hvor kontrakten indgås.

1.18 "Parter": Plato Group og kunden.

1.19 "Produkt": forretningsgaver, som tilbydes eller leveres af Plato Group, samt andre varer og artikler, som tilbydes af Plato Group, inklusive resultatet af kreative udtryksformer.

1.20 "Skriftligt": pr. post eller e-mail.


§ 2 Gyldighed

2.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, der fremsættes af Plato Group, dets pristilbud, ordrebekræftelser, anmodninger, alle forhandlinger mellem Plato Group og kunden samt alle kontrakter, der er indgået eller skal indgås med kunden tillige med udførelsen heraf. De generelle vilkår og betingelser gælder også for eventuelle tredjemænd, som Plato Group måtte anvende.

2.2 Kunden erklærer at have modtaget en kopi af de generelle vilkår og betingelser – i udskrift eller digitalt - fra Plato Group senest på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået.
2.3 Såfremt afstandskontrakten indgås elektronisk, skal de generelle vilkår og betingelser stilles elektronisk til rådighed for kunden, før afstandskontrakten indgås, på en sådan måde at kunden nemt kan gemme oplysningerne på et varigt datamedium.

2.4 Eventuelle bestemmelser, som måtte afvige fra de generelle vilkår og betingelser, er kun bindende for Plato Group, såfremt der er givet skriftligt tilsagn herom fra Plato Group og kun hvad angår den kontrakt, det pågældende tilsagn gælder. De andre bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser forbliver fuldt ud i kraft og har fuld virkning.

2.5 Såfremt kunden henviser til sine egne generelle vilkår og betingelser som værende gyldige, så afvises dette herved udtrykkeligt af Plato Group, med mindre der i det enkelte tilfælde er givet udtrykkeligt, skriftligt tilsagn.

2.6 Plato Group forbeholder sig ret til at revidere teksten i de generelle vilkår og betingelser til enhver tid og vil give kunden meddelelse om eventuelle ændringer.
2.7 Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem teksten i de generelle vilkår og betingelser og teksten i kontrakten, gælder bestemmelserne i kontrakten.
2.8 Såfremt Plato Group på ethvert tidspunkt ikke (straks) udøver sine rettigheder i henhold til kontrakten og/eller de generelle vilkår og betingelser, påvirker dette ikke dets ret til og mulighed for at udøve disse i fremtiden.

2.9 Såfremt en bestemmelse i kontrakten eller i de generelle vilkår og betingelser synes at være ugyldig, fortsætter de andre bestemmelser i kontrakten og de generelle vilkår og betingelser med at være fuldt ud gældende. Partnerne skal i så tilfælde indgå en aftale om en ny bestemmelse til erstatning, idet en sådan bestemmelser bør være i overensstemmelse med formålet og hensigten med den ugyldige bestemmelse i det omfang, dette er muligt.

2.10 Såfremt Plato Group indgår kontrakter med kunden mere end én gang, gælder de generelle vilkår og betingelser for alle efterfølgende kontrakter, uanset om disse (igen) er udtrykkeligt angivet som værende gyldige og/eller om Plato Group (igen) har overholdt sin pligt til at oplyse indholdet heraf.

 

§ 3 Tilbud og kontrakter

3.1 Alle tilbud fra Plato Group, inklusive prislister, brochure og andre oplysninger, der medleveres fra Plato Group i enhver form, gives med forbehold for bekræftelse fra Plato Group.

3.2 Såfremt et tilbud, der afventer bekræftelse, accepteres af kunden, har Plato Group ret til at trække tilbuddet tilbage inden for 2 dage efter modtagelse af kundens accept.

3.3 Billeder, kataloger, tegninger, prislister, brochurer og yderligere oplysninger, som gives til eller af Plato Group, gives med forbehold for ændringer uden krav om afgivelse af forudgående meddelelse og er ikke bindende for Plato Group.

3.4 Plato Group forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de produkter, der vises i kataloget, brochurer, på hjemmesiden, osv.

3.5 En kontrakt mellem Plato Group og kunden indgås efter tilbud fra Plato Group og kundens accept af tilbuddet.

3.6 Eventuelle aftaler, mundtlige eller andre, som indgås mellem parterne efter indgåelse af kontrakten, træder først i kraft efter at de er bekræftet skriftligt af begge parter.

3.7 Til udførelse af kontrakten har Plato Group ret til at benytte mellemmænd eller tredjemænd.

3.8 Aftaler indgået med eller løfter afgivet af underordnede i Plato Group, eller af mellemmænd eller tredjemænd, som Plato Group benytter, er kun bindende for Plato Group, såfremt sådanne aftaler eller løfter bekræftes skriftligt over for kunden.

 

§ 4 Priser

4.1 De i tilbuddet anførte priser eller de priser, der er aftalt med Plato Group, er eksklusive moms, ab fabrik, i den i tilbuddet anførte valuta, og er baseret på de omkostningsbestemmende faktorer, der er gældende på det tidspunkt, hvor tilbuddet afgives.

4.2 Priserne på Plato Group’s hjemmeside er vejledende og kan være ændret.

4.3 Plato Group har ret til på ethvert tidspunkt at justere priserne på produkterne.

4.4 Plato Group har ret til på ethvert tidspunkt at bestemme, at visse varer kun kan leveres, såfremt det sker i en fastsat mindstemængde.

 

§ 5 Annullering

5.1 Såfremt kunden helt eller delvist annullerer ordren i henhold til kontrakten, skal kunden yde Plato Group erstatning for alle omkostninger (klargøringsomkostninger, ordrer fra tredjemand, oplagring, bestillinger, osv.), som med rimelighed er påløbet for at kunne udføre denne kontrakt; dette sker uden præjudice for Plato Group's ret til fuld erstatning for mistet fortjeneste samt eventuel anden skade eller andet tab, som skyldes annulleringen.

5.2 Annullering fra kundens side skal ske skriftligt til Plato Group’s adresse.

 

§ 6 Rådgivning og produktudvikling

6.1 Plato Group vil bestræbe sig på at varetage kundens interesser efter bedste vidende og evne samt om nødvendigt at fungere som rådgiver.

6.2 Plato Group vil bestræbe sig på at behandle alle oplysninger, der stilles til rådighed af kunden, som strengt fortrolige, også efter at forretningsforholdet er ophørt. Kunden har på sin side pligt til at behandle alle oplysninger, som kunden modtager angående Plato Group’s forretning, produkter og/eller serviceydelser, som fortrolige.

6.3 I tilfælde af en kontrakt om produktudvikling, rådgivning om salgsfremmende produkter, der skal anvendes, rådgivning om kreative koncepter, pristilbud på omfattende projekter med trykte eller ikke-trykte produkter, national eller international markedsresearch om specifikke produkter eller produktanmodninger vedrørende produkt, som ikke er anført af Plato Group, har kunden – i alle tilfælde, der ikke medfører en faktisk levering af produkter fra Plato Group – pligt til at betale for det arbejde, som Plato Group har udført i overensstemmelse med den timesats, der er aftalt mellem parterne eller, såfremt en sådan ikke er aftalt, den sædvanlige timesats, som beregnes af Plato Group.

 

§ 7 Kontrolbesøg angående produkter

7.1 Såfremt kontrolbesøg er aftalt med kunden, skal disse kontrolbesøg finde sted i henhold til de aftalte kontrolmetoder, kontrolprocedurer og kontrolperioder, eller dem, som aftales efterhånden, eller, hvis en sådan aftale ikke indgås, i overensstemmelse med Plato Group's generelle kontrolmetode, -procedurer og -perioder. Såfremt der sker en forsinkelse, som kan henføres til kunden, kan leveringstiden justeres af Plato Group.

7.2 Såfremt Plato Group inden for den aftalte periode eller i det mindste i tide har meddelt kunden kontroldatoen, og kunden ikke tager imod denne invitation inden for 14 dage fra invitationen, anses produkterne (serviceydelserne) som værende godkendt.

7.3 Plato Group skal have mulighed for at forholde sig til kundens kommentarer og indsigelser angående kontrollen eller afprøvningen, før kunden kan afvise eller sige nej til produkterne (serviceydelserne). Plato Group skal modtage eventuelle kommentarer eller indsigelser fra kunden angående de leverede produkter (serviceydelser) efter at kontrolbesøget har fundet sted. Såfremt eventuelle kommentarer eller indsigelser ikke er nået frem til Plato Group i skriftlig form inden for 14 dage fra kontroldatoen, anses produkterne (serviceydelserne) for at være godkendt af kunden.

 

§ 8 Leveringer og leveringstid

8.1 De angivne leveringstider anses aldrig som tidsfrister, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Såfremt levering ikke sker til den angivne tid, skal Plato Group modtage skriftlig besked om den manglende levering og skal indrømmes rimelig ekstra tid til at foretage levering på et senere tidspunkt, uden at dette udgør misligholdelse.

8.2 Leveringstiden starter på det seneste af følgende tidspunkter:

a. den dag, kontrakten indgås

b. den dag, hvor Plato Group modtager de nødvendige dokumenter, data, tilladelser, osv., som skal anvendes for at kunne opfylde kontrakten

c. den dag, hvor Plato Group modtager det beløb, som eventuelt skal betales forud i henhold til kontrakten

d. dagen efter modtagelse af godkendelse af satskorrekturen.

8.3 Såfremt produkter fremstilles eller samles specielt til kunden, forbeholder Plato Group sig ret til at levere og fakturere maksimalt 10% over eller under den aftalte mængde.

8.4 Plato Group har tilladelse til at fremsende produkter i portioner, og hver portion kan betales separat.

8.5 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er de af Plato Group tilbudte priser – uanset foranstående bestemmelser om priser – baseret på levering ab fabrik, lager eller andet oplagringssted (ab fabrik), eksklusive moms og forsikring.

8.6 Med mindre andet er skriftligt aftalt, finder levering af produkterne sted ab fabrik, lager eller andet opbevaringssted for Plato Group. Produkterne anses for at være leveret af Plato Group og modtaget af kunden, så snart produkterne tilbydes kunden og/eller så snart produktet er lastet på det valgte transportmiddel.

8.7 Det tidspunkt fra hvilket artiklerne står til rådighed for kunden ab fabrik, lager eller andet opbevaringssted (ab fabrik), anses for at udgøre leveringstiden og er det tidspunkt, hvor risikoen for produkterne overgår fra Plato Group til kunden.

8.8 Såfremt kunden nægter at modtage produkterne, overgår risikoen for produkterne straks til kunden, og Plato Group kan straks kræve betaling. Plato Group skal opbevare produkterne indtil videre for kundens regning og risiko.

8.9 Med mindre andet er skriftligt aftalt, finder transporten sted for kundens regning og risiko, selv om transportøren måtte have angivet udtrykkeligt, at alle forsendelsesdokumenter skal angive, at enhver skade eller ethvert tab, der måtte opstå i forbindelse med transporten, skal være for Plato Group’s regning og risiko.

8.10 Med mindre andet er skriftligt aftalt vælger Plato Group transportmåden og transportmidlet efter bedste vidende, dog uden at hæfte for dette valg. Transportomkostningerne betales af kunden.

8.11 Levering til en af kunden opgivet adresse vil kun finde sted, såfremt parterne forud har truffet skriftlig aftale om de ekstra omkostninger og de medfølgende vilkår og betingelser.

8.12 Pakningsmåde, transport, forsendelse, osv., fastlægges af Plato Group, med mindre parterne har truffet anden skriftlig aftale, dog uden at Plato Group påtager sig nogen hæftelse i den henseende – uagtet en lovpligtig forpligtelse til at betale skadeserstatning.

8.13 Såfremt Plato Group stiller prøver til rådighed for kunden, kan kunden returnere prøverne uskadte og i original emballage inden for 14 dage fra modtagelsen til Plato Group, hvorefter fakturaen krediteres.

8.14 Såfremt Plato Group fremviser eller leverer en model, en prøve eller et eksempel, sker dette kun som en henvisning; egenskaberne ved de produkter, der skal leveres, kan variere fra prøven, modellen eller eksemplet. Bestemmelserne i § 7 gælder mutatis mutandis.

8.15 Såfremt produkterne ikke afhentes af kunden, når leveringstiden er udløbet, opbevares de for kundens regning og risiko og er til dennes disposition. Plato Group stiller ikke produkterne til rådighed for kunden, før de ekstra omkostninger til transport og oplagring er betalt af kunden. Såfremt produkterne ikke afhentes af kunden inden for 30 dage fra den oprindelige leveringsdato, har Plato Group ret til efter fremsendelse af krav herom at disponere over produkterne eller finde en anden modtager til dem. Kunden har ikke mulighed for at anlægge sag mod Plato Group i denne henseende. Det provenu, der måtte kunne indhentes, krediteres kunden efter fradrag af de dertil medgående omkostninger, uden præjudice for Plato Group’s ret til at kræve fuld betaling af den aftalte pris.

 

§ 9 Forsyning med trykte produkter

9.1 Såfremt kontrakten vedrører salg og levering af produkter, som er specielt fremstillet eller samlet til kunden, er kunden forpligtet til og ansvarlig at forsyne Plato Group med umiddelbart reproducerbart materiale, inklusive logoer, af god kvalitet.

9.2 Plato Group er kun forpligtet til at sende satskorrektur til kundens godkendelse forud, såfremt dette er anført skriftligt af kunden ved kontraktens indgåelse. I så fald har Plato Group pligt til at levere en satskorrektur til kunden senest fem uger efter indgåelse af kontrakten og efter modtagelse af de materialer, der skal reproduceres.

9.3 Alle omkostninger ved trykte produkter eller lignende opkræves separat i henhold til den pris, der skal anføres i kontrakten, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftale. Disse omkostninger skal anføres i den faktura, der udstedes til kunden.

 

§ 10 Klager

10.1 Kunden har pligt til at kontrollere de leverede produkter på leveringstidspunktet. Kunden bør bl.a. kontrollere, at kvaliteten og mængden af de leverede produkter svarer til det aftalte.

10.2 Klager over udvendigt synlige fejl fremsendes skriftligt af kunden til Plato Group inden for 8 dage fra levering af produkterne.

10.3 Klager over fejl, som ikke kan ses udefra, fremsendes skriftligt inden for 8 dage fra den dag, hvor de blev opdaget, indtil senest tre måneder efter levering af produkterne, idet denne periode anses som udløbsperioden.

10.4 Klager angående beløbet på en af Plato Group fremsendt faktura skal fremsendes skriftligt inden for 8 dage fra fakturadatoen, idet denne periode anses som udløbsperioden.

10.5 Klager angående mængder, volumener og/eller produkter, som ved en fejl er bestilt af kunden, accepteres ikke af Plato Group.

10.6 Kunden skal give Plato Group lejlighed til at kontrollere, om en klage er berettiget.

10.7 Produkter, der af Plato Group er anerkendt som fejlbehæftede, skal enten byttes eller købsprisen skal krediteres uden beregning, idet eventuel anden form for (ekstra) hæftelse for erstatning udelukkes.

10.8 Produkter kan kun returneres efter skriftlig godkendelse fra Plato Group, men dette vil ske for kundens regning og risiko og det medfører ingen underforstået anerkendelse af hæftelse.

 

§ 11 Fastholdelse af ejendomsret

11.1 Såfremt kunden ikke fuldt ud har overholdt sine forpligtelser over for Plato Group, forbliver ejendomsretten til de leverede produkter i henhold til Kreditaftalelovens § 4, nr. 16 og kapitel 10 hos Plato Group og dette sker for kundens regning og risiko. I så tilfælde skal kunden opbevare produkterne for Plato Group, indtil kunden fuldt ud har overholdt sine forpligtelser over for Plato Group.

11.2 Så længe ejendomsretten til produkterne ikke er overgået til kunden, har kunden ikke ret til at fjerne eller udleje produkterne eller behæfte dem med nogen form for kaution, med mindre og under forudsætning af at dette vedrører virksomhedens normale drift og sker med skriftligt samtykke fra Plato Group, i hvilket tilfælde kunden overdrager sine krav mod tredjemand til Plato Group og skal forsyne Plato Group med overdragelsesdokumentet efter krav herom. Plato Group kan efter eget valg kræve, at fordringerne pantsættes.

11.3 Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, har kunden uden krav om yderligere varsel om misligholdelsen pligt til efter anmodning straks at stille de produkter, som Plato Group ejer, til rådighed for Plato Group. Plato Group og dets medarbejdere har ret til at betræde kundens forretningssted for fysisk at hjemtage produkterne.

11.4 Kunden skal forsikre Plato Group’s interesser i forbindelse med fastholdelse af ejendomsretten. Kunden er forpligtet til at betale erstatning for disse interesser i tilfælde af en nødsituation og efter anmodning at overdrage sit krav mod forsikringsselskabet til Plato Group.

 

§ 12 Betaling

12.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt og uden præjudice for bestemmelserne i følgende afsnit skal betaling til Plato Group ske inden for 14 dage fra fakturadatoen – kontant eller ved bankoverførsel, idet dette vilkår anses for at udgøre en tidsfrist. Såfremt kunden ikke afhenter produkterne eller fremsender en klage, har dette ingen indvirkning på kundens forpligtelse til at foretage betaling.

12.2 Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, skal alle betalinger fra kunden, uanset hvordan de foretages, først bruges til dækning af omkostningerne, derefter til dækning af forfaldne renter, og endelig til dækning af hovedstolen af de ubetalte fakturaer.

12.3 Modregning eller anden form for udligning tillades aldrig uden udtrykkelig skriftlig aftale.

12.4 Plato Group har efter eget valg til enhver tid ret til at kræve, at kunden stiller med tilstrækkelig forudbetaling eller sikkerhed for opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser før levering eller for at påbegynde levering, hvorved Plato Group har ret til midlertidigt at holde inde med yderligere leveringer, såfremt kunden ikke opfylder dette krav, også selv om en fast leveringstid er aftalt, uden præjudice for Plato Group's ret til at kræve skadeserstatning p.g.a. forsinket opfyldelse eller manglende opfyldelse af kontrakten.

12.5 Såfremt kunden ikke betaler inden den aftalte betalingsfrist, har kunden automatisk misligholdt sin forpligtelse og skal betale renter til Plato Group med den lovmæssige rentesats, der fremgår af Rentelovens § 5, hvis der er tale om en kunde/forbruger, og som det fremgår af Rentelovens § 6, hvis der er talt om en erhvervsmæssig kontrakt som omhandlet af nævnte paragraf.
12.6 Den kunde, som har misligholdt sine forpligtelser, skal fuldt ud betale alle udenretslige inkassoomkostninger til Plato Group. De udenretslige inkassoomkostninger, der skal erstattes af en kunde/forbruger, fastlægges i henhold til dansk lov. De udenretslige inkassoomkostninger for en virksomhed, som ikke er en fysisk person eller enkeltmandsfirma, beløber sig til 15% af hovedstolen med en mindste erstatning på kr. 1.100,00.

12.7 Alle de Plato Group skyldige beløb fra kunden forfalder straks til betaling, såfremt kunden misligholder sine forpligtelser, bliver taget under likvidationsbehandling, der bliver indgivet konkursbegæring mod kunden, eller hvis kunden bliver taget under rekonstruktionsbehandling, eller der udpeges en værge for kunden, eller der foretages udlæg hos kunden.

12.8 Vi gør opmærksom på, at ændring af fakturaadresse, rekvisitions-, PO- CVR- eller EAN-nummer efter faktura er afsendt, udløser et administrationsgebyr på DKK 200,- pr. faktura.

§ 13 Hæftelse

13.1 Undtagen i tilfælde af grov forsømmelighed eller en bevidst handling fra ledelsen i Plato Group eller dennes underordnede hæfter Plato Group kun for omkostninger, skader eller interesser, hvis disse skyldes handlinger eller forsømmelighed fra nævnte personer eller andre underordnede hos Plato Group eller personer beskæftiget af Plato Group til at opfylde kontrakten, idet der hæftes for maksimalt fakturaværdien af de produkter/serviceydelser, som Plato Group har leveret, og hvor skaden er opstået i forbindelse hermed.

13.2 Enhver hæftelse for Plato Group vedrørende mistet indtjening eller anden indirekte skade, som kunden og/eller tredjemand måtte lide, er udtrykkeligt udelukket uanset årsagen hertil.

13.3 Såfremt kunden videresælger, leverer eller pantsætter produkter/serviceydelser, hvor Plato Group har meddelt kunden at det har tvivl om kvaliteten, eller hvis kunden overdrager dem eller på anden måde stiller dem til rådighed uanset ejerskab og uanset om det sker uden beregning og om det sker til anvendelse er kunden forpligtet til at skadesløsholde Plato Group for eventuelle krav fra tredjemand for skader, som optræder for den anden part ved eller i forbindelse med de produkter/serviceydelser, der er leveret af Plato Group.

13.4 Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Plato Group for eventuelle omkostninger og skader, som Plato Group måtte opleve på grund af at tredjemand fremsætter krav mod Plato Group inden for områder, hvor hæftelse over for kunden er udelukket i de generelle vilkår og betingelser.
13.5 Alle paragraffer i de generelle vilkår og betingelser og især vedrørende udelukkelse eller begrænsning af Plato Group’s hæftelse og vedrørende skadesløsholdelse af Plato Group for krav fra tredjemand er også aftalt til fordel for de ansatte hos Plato Group eller tredjemand for hvis handlinger eller undladelser, Plato Group kan hæfte.
13.6 Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt, udløber alle juridiske krav i henhold til kontrakten og de generelle vilkår og betingelser et år efter leveringsdatoen.

 

§ 14 Force majeure

14.1 I tilfælde af en af parternes misligholdelse af forpligtelser ved udførelsen af kontrakten i en situation, hvor den misligholdende part ikke kan holdes til ansvar herfor, udsættes opfyldelsen af kontrakten eller af den relevante del af kontrakten midlertidigt. Parterne skal hurtigst muligt give hinanden meddelelse, hvis en sådan situation opstår. Kun hvis denne udsættelse har varet i 3 måneder, eller så snart det er fastslået, at den kommer til at vare mindst 3 måneder, har hver af parterne ret til at bringe kontrakten helt eller delvist til ophør pr. anbefalet brev med omgående virkning, uden at parterne derved forpligtes til at betale hinanden erstatning for eventuel skade, dog uden præjudice for kundens forpligtelse til at betale Plato Group for de varer, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor kontrakten bringes til ophør.

14.2 Misligholdelse fra Plato Group’s side, som ikke skyldes Plato Group, omfatter i alle tilfælde følgende, men er dog ikke begrænset hertil:

a. skader, som skyldes naturkatastrofer og/eller stormskade

b. krig, fare for krig og/eller anden form for væbnet konflikt inklusive terrorisme eller trussel derom i Danmark eller Holland og/eller andre lande, hvor dette hindrer leveringen af varer eller råvarer.

c. arbejdsnedlæggelse, tvunget forretningslukning, optøjer og andre former for forstyrrelse og/eller forhindringer, som forårsages af tredjemand, og som hindrer leveringen af varer eller råvarer.

d. tab af eller skader på varer under transport

e. sygdom hos en eller flere medarbejdere, som er vanskelige at erstatte

f. lovgivningsmæssige eller administrative regeringsforanstaltninger, som hindrer levering, inklusive import- og eksportforbud

g. forbud mod levering eller hindringer for levering for Plato Group, pålagt af organisationer, institutioner, grupper eller kontraktlige former for samarbejde, som Plato Group er medlem af eller som det er en del af

h. svigt og/eller forstyrrelser i transportmidler, produktionsudstyr eller elforsyning

i. brand eller ulykker hos Plato Group

j. manglende eller forsinket levering fra underleverandører til Plato Group

k. ophør med leverancer af varer, råvarer og/eller energi

14.3 Uden præjudice for de andre rettigheder, Plato Group måtte have, har Plato Group i tilfælde af force majeure ret til efter eget valg midlertidigt at indstille opfyldelsen af ordren til kunden eller at bringe kontrakten til ophør uden retsligt indgreb ved skriftlig meddelelse herom til kunden.

14.4 Såfremt Plato Group i tilfælde af force majeure allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser, skal kunden betale prisen for den opfyldte del til Plato Group.

 

§ 15 Kontraktophør

15.1 En kontrakt ophører, når den er udført, på det tidspunkt, som parterne udtrykkeligt har bestemt.

15.2 Såfremt kunden har misligholdt betaling inden for tidsfristen eller andre forpligtelser over for Plato Group, har Plato Group ret til – efter forudgående skriftligt varsel om misligholdelse, inden for en periode på 14 dage, bortset fra tilfælde, hvor kontrakten eller de generelle vilkår og betingelser indeholder en klar tidsfrist for overholdelse, i hvilket tilfælde det følgende finder omgående anvendelse – at bringe kontrakten til ophør uden præjudice for Plato Group's ret til fuld erstatning for omkostninger, skader og interesser.

15.3 Plato Group har samme bemyndigelse som i § 15.2, dog uden krav om yderligere varsel om misligholdelsen, såfremt kunden er taget under rekonstruktionsbehandling eller der er indgivet konkursbegæring, eller hvis der er foretaget udlæg i kundens varer, eller hvis kundens forretning ophører eller likvideres, eller såfremt kunden efter Plato Group’s opfattelse har en reduceret kreditværdighed.

 

§ 16 Hemmeligholdelse og immateriel ejendomsret

16.1 Alle oplysninger i ordets bredeste forstand inklusive men ikke begrænset til forretningsoplysninger, som fokuserer på specifikke kendetegn ved produktet/serviceydelsen eller Plato Group’s forretning (arbejdsproces og prissætning), og som Plato Group giver til kunden inden for rammerne af kontraktforhandlingerne er strengt personlige og fortrolige.

16.2 Såfremt forhandlingerne mellem parterne ikke fører til en kontrakt, har kunden ikke ret til at anvende de af Plato Group givne oplysninger på nogen måde i ordets bredeste forstand, og kunden skal returnere alle oplysninger og alle datamedier i ordets bredeste forstand tillige med billeder, tegninger, skitser, fotos, prototyper, modeller, kollager, osv., til Plato Group snarest muligt og straks destruere alle kopier, som måtte være lavet deraf.

16.3 Al immateriel ejendomsret vedrørende de af Plato Group givne dokumenter, dvs. tegninger, skitser, planer, prøver, formater, værktøjer, fotos, designs, arbejdsmetoder, præsentationer, rådgivning, billeder, prototyper, modeller, kollager, trykte produkter, filer, hjemmesider, brochurer, kataloger, osv., som anvendes af Plato Group, forbliver Plato Group’s ejendom både materielt og immaterielt, også såfremt de er stillet til rådighed for kunden og uagtet det bidrag til deres fremstilling, som måtte være kommet fra kunden eller tredjemand ansat af kunden, og de må derfor ikke bruges til noget andet formål end til opfyldelse af kontrakten mellem Plato Group og kunden, med mindre Plato Group har givet skriftlig, forudgående tilladelse.

16.4 Uagtet de andre bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser beholder Plato Group de rettigheder og beføjelser, som Plato Group er berettiget til i henhold til Ophavsretsloven.

16.5 Udøvelsen af den nævnte immaterielle ejendomsret – inklusive offentliggørelse, overførsel, gengivelse, datadistribution, alt sammen i ordets bredeste forstand – både under og efter opfyldelsen af kontrakten - er udtrykkeligt og udelukkende tillagt Plato Group.

16.6 Kunden skal skadesløsholde Plato Group for krav fra tredjemand angående de varer fra kunden, som er omtalt i det tidligere afsnit, for så vidt angår immateriel ejendomsret.

16.7 Plato Group tildeler kunden en brugerlicens vedrørende dets rådgivning i overensstemmelse med det aftalte formål.

16.8 Fra det øjeblik hvor produkter, designs, arbejdsmetoder, præsentationer, rådgivning, formater, billeder, tegninger, skitser, fotos, prototyper, modeller, kollager, trykte produkter, filer, hjemmesider, brochurer og kataloger, osv., leveres, har Plato Group ret til at anvende disse til sin portefølje, til PR og salgsfremme, samt at vise dem på udstillinger.

 

 

De følgende bestemmelser i § 17 gælder kun, såfremt Plato Group indgår en (afstands-)kontrakt med kunden/forbrugeren og bestemmelserne supplerer eller erstatter ovenstående bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser.

 

§ 17 Forbrugerparagraf

17.1 Såfremt Plato Group sælger og/eller leverer produkter eller serviceydelser til kunden/forbrugeren, vil de generelle bestemmelser og definitioner ikke finde anvendelse; i stedet anvendes justerede betingelser. Dette vedrører især følgende bestemmelser. Desuden har følgende udtryk i disse vilkår og betingelser følgende betydning:

 • "Fortrydelsesperiode": den periode på 14 dage, hvor kunden/forbrugeren kan bruge sin fortrydelsesret uden beregning og uden at angive en grund herfor, med mindre kontrakten vedrører produkter, der er fremstillet efter kundens/forbrugerens specifikationer.
 • "Fortrydelsesret": mulighed for kunden/forbrugeren til at opgive afstandskontrakten inden for fortrydelsesperioden.

 

17.2 Tilbud

 1. 1.     Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af de produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes, samt kendetegnene derfor. Beskrivelsen skal være tilstrækkeligt detaljeret til at sætte kunden/forbrugeren i stand til at foretage en god vurdering af tilbuddet. Åbenbare fejl eller fejltagelser i tilbuddet er ikke bindende for Plato Group.
 2. 2.     Et tilbud indeholder de oplysninger, som gør det klart for kunden/forbrugeren hvilke rettigheder og pligter, der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette gælder især:
 • den samlede pris på produkterne og/eller serviceydelserne;
 • eventuelle tillæg i form af fragt, leveringsomkostninger eller porto;
 • den måde, kontrakten indgås på, og hvilke handlinger dette kræver;
 • den periode, hvor tilbuddet kan accepteres, eller den periode, Plato Group garanterer prisen;
 • hvorledes betaling, levering, opfyldelse skal foregå samt den tid, hvor Plato Group påtager sig at levere varerne eller serviceydelserne;
 • omkostninger til brug af fjernkommunikationsmidler til indgåelse af kontrakten, hvis omkostningerne beregnes anderledes end grundsatsen;
 • hvordan kunden/forbrugeren kan kontrollere og, efter behov, genfinde data, kunden/forbrugeren modtager i forbindelse med kontrakten, før kontrakten indgås;
 • de sprog, bortset fra dansk, som kontrakten kan indgås på.

 

17.3 Kontrakten

 1. 1.     Kontrakten indgås med det i afsnit 4 angivne forbehold på det tidspunkt, hvor kunden/forbrugeren accepterer tilbuddet.
 2. 2.     Såfremt kunden/forbrugeren accepterer tilbuddet elektronisk, bekræfter Plato Group straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe Plato Group ikke har bekræftet modtagelsen af accepten, kan kunden/forbrugeren bringe kontrakten til ophør.
 3. 3.     Plato Group kan – inden for lovens rammer – foretage forespørgsler med hensyn til om kunden/forbrugeren vil være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om andre fakta og omstændigheder, som er af interesse, når der skal udvises ansvarlighed ved indgåelse af afstandskontrakten. Såfremt disse forespørgsler giver Plato Group rimelig anledning til at afslå at indgå kontrakten, har Plato Group ret til med angivelse af årsagerne at afvise en ordre eller anmodning eller at knytte særlige betingelser til udførelse af kontrakten.
 4. 4.     Med henblik på udførelse af kontrakten sender Plato Group især følgende oplysninger til kunden/forbrugeren skriftligt eller på en sådan måde, at de kan lagres og være tilgængelige på et varigt medium og/eller bekræfter instruksen:
 • alle oplysninger nævnt i punkt 2 i § 17.2 i de generelle vilkår og betingelser, med mindre oplysningerne allerede var givet til kunden/forbrugeren, før kontrakten blev indgået;
 • den fysiske adresse på Plato Group’s forretningslokaler, hvortil kunden/forbrugeren kan sende klager;
 • oplysninger om garantier og forefindende service efter indgåelse af kontrakten
 1. 5.     § 3.2 i de generelle vilkår og betingelser finder ikke længere anvendelse, eller ovenstående bestemmelse gælder som tillæg – inden for lovens rammer – til § 3 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med kunden/forbrugeren.

 

17.4 Priser

 1. 1.     I den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode stiger priserne på produkter og/eller serviceydelser ikke, undtagen hvis der sker prisændringer på grund af ændring af momssatsen.
 2. 2.     Såfremt prisen stiger inden for en periode på 3 måneder efter indgåelse af kontrakten, har kunden/forbrugeren ret til at bringe kontrakten til ophør.
 3. 3.     Ovenstående bestemmelse gælder som tillæg til § 4 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med kunden/forbrugeren.

 

17.5 Levering

 1. 1.     Den adresse, som kunden/forbrugeren opgiver til Plato Group, anses for at være leveringsstedet.
 2. 2.     Plato Group udfører de accepterede instrukser hurtigt, men senest inden for 30 dage, med mindre en længere leveringstid er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en instruks ikke kan udføres overhovedet eller udføres fuldstændigt, modtager kunden/forbrugeren besked herom senest 30 dage efter at kunden/forbrugeren har afgivet instruksen. Kunden/forbrugeren har i så tilfælde ret til at bringe kontrakten til ophør uden beregning og kan også være i stand til at kræve eventuel erstatning, efter at kunden/forbrugeren først har sendt Plato Group en rykker og et varsel om misligholdelsen.
 3. 3.     Såfremt kontrakten bringes til ophør i overensstemmelse med foranstående afsnit, tilbagesender Plato Group den betaling, som kunden/forbrugeren har foretaget, snarest muligt, men senest inden for 30 dage efter at kontrakten er bragt til ophør.
 4. 4.     Risikoen for skader på og/eller tab af produkter forbliver hos Plato Group, indtil levering til kunden/forbrugeren eller en repræsentant, der forud er angivet over for Plato Group, finder sted, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Såfremt kunden/forbrugeren vælger en fragtfører, overgår Plato Group’s risiko til fragtføreren eller til kunden/forbrugeren, når han giver produktet videre til fragtføreren.
 5. 5.     §§ 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 og 8.11 i de generelle vilkår og betingelser finder ikke længere anvendelse, eller ovenstående bestemmelse gælder i tillæg til § 8 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med en kunde/forbruger.

 

17.6 Fortrydelsesret

 1. 1.     Grundprincippet er, at produkterne fra Plato Group overholder kontrakten og er i orden. Det er kundens/forbrugerens ret.
 2. 2.     Når produkter og/eller serviceydelser købes på afstand, kan kunden/forbrugeren annullere kontrakten inden for 14 dage uden at begrunde dette. Denne fortrydelsesperiode begynder: (a) dagen efter kundens/forbrugeren modtagelse af produktet (eller modtagelse ved en forud udpeget repræsentant, som Plato Group er informeret om), eller (b) den dag hvor kunden/forbrugeren (eller en tredjemand udpeget af denne til dette formål) har modtaget det sidste produkt, såfremt kunden/forbrugeren har bestilt flere produkter i den samme ordre, hvor produkterne leveres separat, eller (c) den dag hvor kunden/forbrugeren (eller en tredjemand udpeget af denne, men ikke fragtføreren) har modtaget den sidste forsendelse eller sidste del deraf, såfremt leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele. Fortrydelsesretten kan allerede udøves, før levering har fundet sted.
 3. 3.     Kundens/forbrugerens fortrydelsesret gælder ikke produkter, som er fremstillet af Plato Group i overensstemmelse med kundens/forbrugerens specifikationer, som er klart personlige og/eller hvor produkterne ikke kan returneres på grund af deres art. Denne bestemmelse gælder som tillæg til bestemmelserne i § 9 om levering af trykte produkter.
 4. 4.     Fortrydelsesretten gælder ikke en kontrakt om levering af serviceydelser, såfremt Plato Group allerede er påbegyndt arbejdet med udtrykkelig forudgående tilladelse eller i det mindste en anmodning fra kunden/forbrugeren, før fortrydelsesretten er udløbet, eller såfremt kunden/forbrugeren har erklæret at vedkommende giver afkald på sin fortrydelsesret, så snart Plato Group har opfyldt kontrakten. Såfremt den indgåede kontrakt vedrører udførelsen af serviceydelser, gælder fortrydelsesretten i 14 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.
 5. 5.     I denne fortrydelsesperiode håndterer kunden/forbrugeren produktet og alt, der blev leveret sammen med det, med forsigtighed. Han må kun udpakke eller anvende produktet for så vidt dette er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Kunden/forbrugeren skal være i stand til at vurdere produktets art, kendetegn og funktion, hvilket betyder, at emballagen godt må fjernes. Kunden/forbrugeren hæfter kun for en mindsket værdi af produktet, såfremt dette skyldes, at kunden/forbrugeren i fortrydelsesperioden har håndteret produktet på andre måder, end det var nødvendigt for at vurdere produktets art, kendetegn og funktion.
 6. 6.     Den kunde/forbruger, som ønsker at benytte sig af denne fortrydelsesret, skal give Plato Group rettidig besked ved en klar erklæring herom.
 7. 7.     Plato Group bekræfter straks modtagelsen af den i forrige afsnit omtalte erklæring over for kunden/forbrugeren.
 8. 8.     Såfremt kunden/forbrugeren benytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medleveret tilbehør og – hvis det med rimelighed er muligt – i dets oprindelige tilstand og emballage til Plato Group inden for 14 dage efter, at han har erklæret at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret, i overensstemmelse med rimelige og klare instrukser fra Plato Group, eller kunden/forbrugeren skal bevise, at produktet er tilbagesendt i overensstemmelse med rimelige og klare instrukser fra Plato Group.
 9. 9.     Såfremt kunden/forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, betaler forbrugeren kun for omkostningerne til returnering af produktet.
 10. 10.   Såfremt kunden/forbrugeren allerede har betalt købsprisen for produktet, refunderer Plato Group købsprisen (inklusive leveringsomkostninger) inden for 14 dage fra kundens/forbrugerens erklæring ved brug af samme betalingsmiddel, som kunden/forbrugeren tidligere brugte ved betaling for produktet, idet kunden/forbrugeren dog kan give udtrykkelig tilladelse til, at tilbagebetalingen sker på anden vis.
 11. 11.   Såfremt kunden/forbrugeren ikke udøver sin fortrydelsesrett inden for fortrydelsesperioden er kontrakten endelig.
 12. 12.   §§ 3.2, 5.1, 10.2 og 10.3 i de generelle vilkår og betingelser gælder ikke længere, eller ovenstående bestemmer gælder i tillæg til §§ 3, 5 og 10 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med en kunde/forbruger.

 

17.7.1     Oplysninger om Plato Group

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Plato Group
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      E-mail adresse: info@platogroup.eu
 5. 5.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.2    Oplysninger om IGO

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: IGO
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      Tlf.: +45 32 72 00 00
 5. 5.      E-mail adresse: info@igoprofil.dk
 6. 6.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.3     Oplysninger om Promotiv

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Promotiv
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      Tlf.: +45 32 72 00 50
 5. 5.      E-mail adresse: sales@promotivnordics.com   
 6. 6.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.4     Oplysninger om Compacon

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Compacon
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      Tlf.: +45 32 72 00 32
 5. 5.      E-mail adresse:  salg@compacon.eu  
 6. 6.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.5     Oplysninger om Heroes of Print

 1. 1.     Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Heroes of Print
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.6     Oplysninger om Brabantia Asten

 1. 1.     Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Brabantia Asen
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      CVR-nr.: 33357915

   § 18 Bestemmelse angående bøder

18.1 For enhver overtrædelse af §§ 7.1, 10.8 og 11.2 i de generelle vilkår og betingelser og de heri indeholdte forpligtelser er kunden straks pligtig uden yderligere varsel om misligholdelsen og uden behov for en retslig afgørelse til at betale Plato Group en bøde på kr. 7.000,00 pr. overtrædelse, idet der ikke er mulighed for modregning eller nedslag, plus et beløb på kr. 750,00 for hver dag, overtrædelsen vedvarer, uden præjudice for Plato Group’s ret til fuld erstatning for skader, der måtte opstå som et resultat af kundens overtrædelse.

§ 19 Lovvalg og værneting

19.1 Forhandlinger og kontrakter med Plato Group er udelukkende underkastet dansk lov.

19.2 Enhver tvist mellem kunden og Plato Group skal udelukkende afgøres af værnetingsretten i København, mindre bindende dansk lovgivning angiver, at en anden domstol skal være værnetinget.

19.3 Wienerkonventionen om varesalg (CISG), udarbejdet i Wien den 11. april 1980, er gældende.

19.4 Disse generelle vilkår er udarbejdet på dansk. Den danske tekst af disse generelle vilkår er til enhver tid bindende. Skulle der opstå nogen form for forskellig fortolkning, er det udelukkende den danske version der vil være gældende og aktuel.

 

Version 20180822

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR OG –BETINGELSER FOR PLATO GROUP APS

Promotiv, Compacon, Heroes of Print, IGO og Brabantia Asten er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, hjemmehørende i København S, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som CVR 33357915

PDF, GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR OG –BETINGELSER FOR PLATO GROUP APS

§ 1 Definitioner
Følgende definitioner (hvor ental også omfatter flertal) anvendes i disse generelle vilkår og betingelser:

1.1 "Tilbud": Serviceydelser og/eller produkter, som tilbydes af Plato Group, hvilket kan indsnævres til at være den ensidige juridiske handling at give et tilbud i den betydning, der fastlægges i den danske aftalelovs kapitel 1.

1.2 "Accept": kundens accept af tilbuddet fra Plato Group, hvilket kan indsnævres til den ensidige juridiske handling at acceptere i den betydning, der fastlægges i den danske aftalelovs kapitel 1, som et resultat af hvilken handling der indgås en kontrakt i den betydning, der fastlægges i den danske aftalelovs kapitel 1. Denne accept behøver ikke at være skriftlig.
1.3 "Generelle vilkår og betingelser": Plato Group’s seneste udgave af nærværende generelle vilkår og betingelser for salg og levering.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Serviceydelse": de serviceydelser, der tilbydes eller leveres af Plato Group, inklusive rådgivning.

1.6 "Ab fabrik": Plato Group leverer ab fabrik, dvs. på fabrikken. Kunden har ansvaret for logistikken fra det øjeblik, hvor levering sker ab fabrik/på fabrikken (i overensstemmelse med Incoterms 2010). Risikoen for produkterne overgår på det tidspunkt.
1.7 "IGO": IGO er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.8 "Promotiv": Promotiv er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.9 "Compacon": Compacon er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.10 "Heroes of Print": Heroes of Print er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.11 "Brabantia Asten": Brabantia Asten er et forretningsnavn der tilhører Plato Group ApS, leverandør af forretningsgaver og salgsfremmende artikler; indregistreret i det Centrale Danske Virksomhedsregister med CVR-nr. 33357915, eller et dertil knyttet firma.

1.12 "Incoterms": de internationale leveringsbetingelser (International Commercial Terms), som er udarbejdet og offentliggjort af det internationale handelskammer (ICC), som er verdens erhvervsorganisation. Findes på: www.iccwbo.org. Den seneste udgave af Incoterms, som offentliggjort af ICC, er afgørende for forklaringen af forretningsvilkårene i disse generelle vilkår og betingelser samt kontrakten.

1.13 "Instruks": en instruks eller ordre, der gives af kunden til Plato Group om levering af produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes af Plato Group.

1.14 "Kunde": den juridiske eller fysiske person, der giver en instruks eller ordre til Plato Group, eller accepterer et tilbud om levering af produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes af Plato Group.
1.15 "Kunde som forbruger": en fysisk person, som handler uden for sit erhverv og indgår en kontrakt (på afstand) med Plato Group, eller har til hensigt at gøre dette (herefter kaldet: "Kunde/forbruger").

1.16 "Kontrakt": købskontrakt og/eller kontrakt på serviceydelser og/eller underleverandøraftale og/eller afstandskontrakt indgået mellem parterne.

1.17 "Afstandskontrakt": en kontrakt, hvor der kun anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknologier inden for rammerne af et system, der organiseres af Plato Group til fjernsalg af produkter og/eller serviceydelser uden parternes fysiske tilstedeværelse til og med det tidspunkt, hvor kontrakten indgås.

1.18 "Parter": Plato Group og kunden.

1.19 "Produkt": forretningsgaver, som tilbydes eller leveres af Plato Group, samt andre varer og artikler, som tilbydes af Plato Group, inklusive resultatet af kreative udtryksformer.

1.20 "Skriftligt": pr. post eller e-mail.


§ 2 Gyldighed

2.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, der fremsættes af Plato Group, dets pristilbud, ordrebekræftelser, anmodninger, alle forhandlinger mellem Plato Group og kunden samt alle kontrakter, der er indgået eller skal indgås med kunden tillige med udførelsen heraf. De generelle vilkår og betingelser gælder også for eventuelle tredjemænd, som Plato Group måtte anvende.

2.2 Kunden erklærer at have modtaget en kopi af de generelle vilkår og betingelser – i udskrift eller digitalt - fra Plato Group senest på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået.
2.3 Såfremt afstandskontrakten indgås elektronisk, skal de generelle vilkår og betingelser stilles elektronisk til rådighed for kunden, før afstandskontrakten indgås, på en sådan måde at kunden nemt kan gemme oplysningerne på et varigt datamedium.

2.4 Eventuelle bestemmelser, som måtte afvige fra de generelle vilkår og betingelser, er kun bindende for Plato Group, såfremt der er givet skriftligt tilsagn herom fra Plato Group og kun hvad angår den kontrakt, det pågældende tilsagn gælder. De andre bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser forbliver fuldt ud i kraft og har fuld virkning.

2.5 Såfremt kunden henviser til sine egne generelle vilkår og betingelser som værende gyldige, så afvises dette herved udtrykkeligt af Plato Group, med mindre der i det enkelte tilfælde er givet udtrykkeligt, skriftligt tilsagn.

2.6 Plato Group forbeholder sig ret til at revidere teksten i de generelle vilkår og betingelser til enhver tid og vil give kunden meddelelse om eventuelle ændringer.
2.7 Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem teksten i de generelle vilkår og betingelser og teksten i kontrakten, gælder bestemmelserne i kontrakten.
2.8 Såfremt Plato Group på ethvert tidspunkt ikke (straks) udøver sine rettigheder i henhold til kontrakten og/eller de generelle vilkår og betingelser, påvirker dette ikke dets ret til og mulighed for at udøve disse i fremtiden.

2.9 Såfremt en bestemmelse i kontrakten eller i de generelle vilkår og betingelser synes at være ugyldig, fortsætter de andre bestemmelser i kontrakten og de generelle vilkår og betingelser med at være fuldt ud gældende. Partnerne skal i så tilfælde indgå en aftale om en ny bestemmelse til erstatning, idet en sådan bestemmelser bør være i overensstemmelse med formålet og hensigten med den ugyldige bestemmelse i det omfang, dette er muligt.

2.10 Såfremt Plato Group indgår kontrakter med kunden mere end én gang, gælder de generelle vilkår og betingelser for alle efterfølgende kontrakter, uanset om disse (igen) er udtrykkeligt angivet som værende gyldige og/eller om Plato Group (igen) har overholdt sin pligt til at oplyse indholdet heraf.

 

§ 3 Tilbud og kontrakter

3.1 Alle tilbud fra Plato Group, inklusive prislister, brochure og andre oplysninger, der medleveres fra Plato Group i enhver form, gives med forbehold for bekræftelse fra Plato Group.

3.2 Såfremt et tilbud, der afventer bekræftelse, accepteres af kunden, har Plato Group ret til at trække tilbuddet tilbage inden for 2 dage efter modtagelse af kundens accept.

3.3 Billeder, kataloger, tegninger, prislister, brochurer og yderligere oplysninger, som gives til eller af Plato Group, gives med forbehold for ændringer uden krav om afgivelse af forudgående meddelelse og er ikke bindende for Plato Group.

3.4 Plato Group forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de produkter, der vises i kataloget, brochurer, på hjemmesiden, osv.

3.5 En kontrakt mellem Plato Group og kunden indgås efter tilbud fra Plato Group og kundens accept af tilbuddet.

3.6 Eventuelle aftaler, mundtlige eller andre, som indgås mellem parterne efter indgåelse af kontrakten, træder først i kraft efter at de er bekræftet skriftligt af begge parter.

3.7 Til udførelse af kontrakten har Plato Group ret til at benytte mellemmænd eller tredjemænd.

3.8 Aftaler indgået med eller løfter afgivet af underordnede i Plato Group, eller af mellemmænd eller tredjemænd, som Plato Group benytter, er kun bindende for Plato Group, såfremt sådanne aftaler eller løfter bekræftes skriftligt over for kunden.

 

§ 4 Priser

4.1 De i tilbuddet anførte priser eller de priser, der er aftalt med Plato Group, er eksklusive moms, ab fabrik, i den i tilbuddet anførte valuta, og er baseret på de omkostningsbestemmende faktorer, der er gældende på det tidspunkt, hvor tilbuddet afgives.

4.2 Priserne på Plato Group’s hjemmeside er vejledende og kan være ændret.

4.3 Plato Group har ret til på ethvert tidspunkt at justere priserne på produkterne.

4.4 Plato Group har ret til på ethvert tidspunkt at bestemme, at visse varer kun kan leveres, såfremt det sker i en fastsat mindstemængde.

 

§ 5 Annullering

5.1 Såfremt kunden helt eller delvist annullerer ordren i henhold til kontrakten, skal kunden yde Plato Group erstatning for alle omkostninger (klargøringsomkostninger, ordrer fra tredjemand, oplagring, bestillinger, osv.), som med rimelighed er påløbet for at kunne udføre denne kontrakt; dette sker uden præjudice for Plato Group's ret til fuld erstatning for mistet fortjeneste samt eventuel anden skade eller andet tab, som skyldes annulleringen.

5.2 Annullering fra kundens side skal ske skriftligt til Plato Group’s adresse.

 

§ 6 Rådgivning og produktudvikling

6.1 Plato Group vil bestræbe sig på at varetage kundens interesser efter bedste vidende og evne samt om nødvendigt at fungere som rådgiver.

6.2 Plato Group vil bestræbe sig på at behandle alle oplysninger, der stilles til rådighed af kunden, som strengt fortrolige, også efter at forretningsforholdet er ophørt. Kunden har på sin side pligt til at behandle alle oplysninger, som kunden modtager angående Plato Group’s forretning, produkter og/eller serviceydelser, som fortrolige.

6.3 I tilfælde af en kontrakt om produktudvikling, rådgivning om salgsfremmende produkter, der skal anvendes, rådgivning om kreative koncepter, pristilbud på omfattende projekter med trykte eller ikke-trykte produkter, national eller international markedsresearch om specifikke produkter eller produktanmodninger vedrørende produkt, som ikke er anført af Plato Group, har kunden – i alle tilfælde, der ikke medfører en faktisk levering af produkter fra Plato Group – pligt til at betale for det arbejde, som Plato Group har udført i overensstemmelse med den timesats, der er aftalt mellem parterne eller, såfremt en sådan ikke er aftalt, den sædvanlige timesats, som beregnes af Plato Group.

 

§ 7 Kontrolbesøg angående produkter

7.1 Såfremt kontrolbesøg er aftalt med kunden, skal disse kontrolbesøg finde sted i henhold til de aftalte kontrolmetoder, kontrolprocedurer og kontrolperioder, eller dem, som aftales efterhånden, eller, hvis en sådan aftale ikke indgås, i overensstemmelse med Plato Group's generelle kontrolmetode, -procedurer og -perioder. Såfremt der sker en forsinkelse, som kan henføres til kunden, kan leveringstiden justeres af Plato Group.

7.2 Såfremt Plato Group inden for den aftalte periode eller i det mindste i tide har meddelt kunden kontroldatoen, og kunden ikke tager imod denne invitation inden for 14 dage fra invitationen, anses produkterne (serviceydelserne) som værende godkendt.

7.3 Plato Group skal have mulighed for at forholde sig til kundens kommentarer og indsigelser angående kontrollen eller afprøvningen, før kunden kan afvise eller sige nej til produkterne (serviceydelserne). Plato Group skal modtage eventuelle kommentarer eller indsigelser fra kunden angående de leverede produkter (serviceydelser) efter at kontrolbesøget har fundet sted. Såfremt eventuelle kommentarer eller indsigelser ikke er nået frem til Plato Group i skriftlig form inden for 14 dage fra kontroldatoen, anses produkterne (serviceydelserne) for at være godkendt af kunden.

 

§ 8 Leveringer og leveringstid

8.1 De angivne leveringstider anses aldrig som tidsfrister, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Såfremt levering ikke sker til den angivne tid, skal Plato Group modtage skriftlig besked om den manglende levering og skal indrømmes rimelig ekstra tid til at foretage levering på et senere tidspunkt, uden at dette udgør misligholdelse.

8.2 Leveringstiden starter på det seneste af følgende tidspunkter:

a. den dag, kontrakten indgås

b. den dag, hvor Plato Group modtager de nødvendige dokumenter, data, tilladelser, osv., som skal anvendes for at kunne opfylde kontrakten

c. den dag, hvor Plato Group modtager det beløb, som eventuelt skal betales forud i henhold til kontrakten

d. dagen efter modtagelse af godkendelse af satskorrekturen.

8.3 Såfremt produkter fremstilles eller samles specielt til kunden, forbeholder Plato Group sig ret til at levere og fakturere maksimalt 10% over eller under den aftalte mængde.

8.4 Plato Group har tilladelse til at fremsende produkter i portioner, og hver portion kan betales separat.

8.5 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er de af Plato Group tilbudte priser – uanset foranstående bestemmelser om priser – baseret på levering ab fabrik, lager eller andet oplagringssted (ab fabrik), eksklusive moms og forsikring.

8.6 Med mindre andet er skriftligt aftalt, finder levering af produkterne sted ab fabrik, lager eller andet opbevaringssted for Plato Group. Produkterne anses for at være leveret af Plato Group og modtaget af kunden, så snart produkterne tilbydes kunden og/eller så snart produktet er lastet på det valgte transportmiddel.

8.7 Det tidspunkt fra hvilket artiklerne står til rådighed for kunden ab fabrik, lager eller andet opbevaringssted (ab fabrik), anses for at udgøre leveringstiden og er det tidspunkt, hvor risikoen for produkterne overgår fra Plato Group til kunden.

8.8 Såfremt kunden nægter at modtage produkterne, overgår risikoen for produkterne straks til kunden, og Plato Group kan straks kræve betaling. Plato Group skal opbevare produkterne indtil videre for kundens regning og risiko.

8.9 Med mindre andet er skriftligt aftalt, finder transporten sted for kundens regning og risiko, selv om transportøren måtte have angivet udtrykkeligt, at alle forsendelsesdokumenter skal angive, at enhver skade eller ethvert tab, der måtte opstå i forbindelse med transporten, skal være for Plato Group’s regning og risiko.

8.10 Med mindre andet er skriftligt aftalt vælger Plato Group transportmåden og transportmidlet efter bedste vidende, dog uden at hæfte for dette valg. Transportomkostningerne betales af kunden.

8.11 Levering til en af kunden opgivet adresse vil kun finde sted, såfremt parterne forud har truffet skriftlig aftale om de ekstra omkostninger og de medfølgende vilkår og betingelser.

8.12 Pakningsmåde, transport, forsendelse, osv., fastlægges af Plato Group, med mindre parterne har truffet anden skriftlig aftale, dog uden at Plato Group påtager sig nogen hæftelse i den henseende – uagtet en lovpligtig forpligtelse til at betale skadeserstatning.

8.13 Såfremt Plato Group stiller prøver til rådighed for kunden, kan kunden returnere prøverne uskadte og i original emballage inden for 14 dage fra modtagelsen til Plato Group, hvorefter fakturaen krediteres.

8.14 Såfremt Plato Group fremviser eller leverer en model, en prøve eller et eksempel, sker dette kun som en henvisning; egenskaberne ved de produkter, der skal leveres, kan variere fra prøven, modellen eller eksemplet. Bestemmelserne i § 7 gælder mutatis mutandis.

8.15 Såfremt produkterne ikke afhentes af kunden, når leveringstiden er udløbet, opbevares de for kundens regning og risiko og er til dennes disposition. Plato Group stiller ikke produkterne til rådighed for kunden, før de ekstra omkostninger til transport og oplagring er betalt af kunden. Såfremt produkterne ikke afhentes af kunden inden for 30 dage fra den oprindelige leveringsdato, har Plato Group ret til efter fremsendelse af krav herom at disponere over produkterne eller finde en anden modtager til dem. Kunden har ikke mulighed for at anlægge sag mod Plato Group i denne henseende. Det provenu, der måtte kunne indhentes, krediteres kunden efter fradrag af de dertil medgående omkostninger, uden præjudice for Plato Group’s ret til at kræve fuld betaling af den aftalte pris.

 

§ 9 Forsyning med trykte produkter

9.1 Såfremt kontrakten vedrører salg og levering af produkter, som er specielt fremstillet eller samlet til kunden, er kunden forpligtet til og ansvarlig at forsyne Plato Group med umiddelbart reproducerbart materiale, inklusive logoer, af god kvalitet.

9.2 Plato Group er kun forpligtet til at sende satskorrektur til kundens godkendelse forud, såfremt dette er anført skriftligt af kunden ved kontraktens indgåelse. I så fald har Plato Group pligt til at levere en satskorrektur til kunden senest fem uger efter indgåelse af kontrakten og efter modtagelse af de materialer, der skal reproduceres.

9.3 Alle omkostninger ved trykte produkter eller lignende opkræves separat i henhold til den pris, der skal anføres i kontrakten, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftale. Disse omkostninger skal anføres i den faktura, der udstedes til kunden.

 

§ 10 Klager

10.1 Kunden har pligt til at kontrollere de leverede produkter på leveringstidspunktet. Kunden bør bl.a. kontrollere, at kvaliteten og mængden af de leverede produkter svarer til det aftalte.

10.2 Klager over udvendigt synlige fejl fremsendes skriftligt af kunden til Plato Group inden for 8 dage fra levering af produkterne.

10.3 Klager over fejl, som ikke kan ses udefra, fremsendes skriftligt inden for 8 dage fra den dag, hvor de blev opdaget, indtil senest tre måneder efter levering af produkterne, idet denne periode anses som udløbsperioden.

10.4 Klager angående beløbet på en af Plato Group fremsendt faktura skal fremsendes skriftligt inden for 8 dage fra fakturadatoen, idet denne periode anses som udløbsperioden.

10.5 Klager angående mængder, volumener og/eller produkter, som ved en fejl er bestilt af kunden, accepteres ikke af Plato Group.

10.6 Kunden skal give Plato Group lejlighed til at kontrollere, om en klage er berettiget.

10.7 Produkter, der af Plato Group er anerkendt som fejlbehæftede, skal enten byttes eller købsprisen skal krediteres uden beregning, idet eventuel anden form for (ekstra) hæftelse for erstatning udelukkes.

10.8 Produkter kan kun returneres efter skriftlig godkendelse fra Plato Group, men dette vil ske for kundens regning og risiko og det medfører ingen underforstået anerkendelse af hæftelse.

 

§ 11 Fastholdelse af ejendomsret

11.1 Såfremt kunden ikke fuldt ud har overholdt sine forpligtelser over for Plato Group, forbliver ejendomsretten til de leverede produkter i henhold til Kreditaftalelovens § 4, nr. 16 og kapitel 10 hos Plato Group og dette sker for kundens regning og risiko. I så tilfælde skal kunden opbevare produkterne for Plato Group, indtil kunden fuldt ud har overholdt sine forpligtelser over for Plato Group.

11.2 Så længe ejendomsretten til produkterne ikke er overgået til kunden, har kunden ikke ret til at fjerne eller udleje produkterne eller behæfte dem med nogen form for kaution, med mindre og under forudsætning af at dette vedrører virksomhedens normale drift og sker med skriftligt samtykke fra Plato Group, i hvilket tilfælde kunden overdrager sine krav mod tredjemand til Plato Group og skal forsyne Plato Group med overdragelsesdokumentet efter krav herom. Plato Group kan efter eget valg kræve, at fordringerne pantsættes.

11.3 Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, har kunden uden krav om yderligere varsel om misligholdelsen pligt til efter anmodning straks at stille de produkter, som Plato Group ejer, til rådighed for Plato Group. Plato Group og dets medarbejdere har ret til at betræde kundens forretningssted for fysisk at hjemtage produkterne.

11.4 Kunden skal forsikre Plato Group’s interesser i forbindelse med fastholdelse af ejendomsretten. Kunden er forpligtet til at betale erstatning for disse interesser i tilfælde af en nødsituation og efter anmodning at overdrage sit krav mod forsikringsselskabet til Plato Group.

 

§ 12 Betaling

12.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt og uden præjudice for bestemmelserne i følgende afsnit skal betaling til Plato Group ske inden for 14 dage fra fakturadatoen – kontant eller ved bankoverførsel, idet dette vilkår anses for at udgøre en tidsfrist. Såfremt kunden ikke afhenter produkterne eller fremsender en klage, har dette ingen indvirkning på kundens forpligtelse til at foretage betaling.

12.2 Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, skal alle betalinger fra kunden, uanset hvordan de foretages, først bruges til dækning af omkostningerne, derefter til dækning af forfaldne renter, og endelig til dækning af hovedstolen af de ubetalte fakturaer.

12.3 Modregning eller anden form for udligning tillades aldrig uden udtrykkelig skriftlig aftale.

12.4 Plato Group har efter eget valg til enhver tid ret til at kræve, at kunden stiller med tilstrækkelig forudbetaling eller sikkerhed for opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser før levering eller for at påbegynde levering, hvorved Plato Group har ret til midlertidigt at holde inde med yderligere leveringer, såfremt kunden ikke opfylder dette krav, også selv om en fast leveringstid er aftalt, uden præjudice for Plato Group's ret til at kræve skadeserstatning p.g.a. forsinket opfyldelse eller manglende opfyldelse af kontrakten.

12.5 Såfremt kunden ikke betaler inden den aftalte betalingsfrist, har kunden automatisk misligholdt sin forpligtelse og skal betale renter til Plato Group med den lovmæssige rentesats, der fremgår af Rentelovens § 5, hvis der er tale om en kunde/forbruger, og som det fremgår af Rentelovens § 6, hvis der er talt om en erhvervsmæssig kontrakt som omhandlet af nævnte paragraf.
12.6 Den kunde, som har misligholdt sine forpligtelser, skal fuldt ud betale alle udenretslige inkassoomkostninger til Plato Group. De udenretslige inkassoomkostninger, der skal erstattes af en kunde/forbruger, fastlægges i henhold til dansk lov. De udenretslige inkassoomkostninger for en virksomhed, som ikke er en fysisk person eller enkeltmandsfirma, beløber sig til 15% af hovedstolen med en mindste erstatning på kr. 1.100,00.

12.7 Alle de Plato Group skyldige beløb fra kunden forfalder straks til betaling, såfremt kunden misligholder sine forpligtelser, bliver taget under likvidationsbehandling, der bliver indgivet konkursbegæring mod kunden, eller hvis kunden bliver taget under rekonstruktionsbehandling, eller der udpeges en værge for kunden, eller der foretages udlæg hos kunden.

12.8 Vi gør opmærksom på, at ændring af fakturaadresse, rekvisitions-, PO- CVR- eller EAN-nummer efter faktura er afsendt, udløser et administrationsgebyr på DKK 200,- pr. faktura.

§ 13 Hæftelse

13.1 Undtagen i tilfælde af grov forsømmelighed eller en bevidst handling fra ledelsen i Plato Group eller dennes underordnede hæfter Plato Group kun for omkostninger, skader eller interesser, hvis disse skyldes handlinger eller forsømmelighed fra nævnte personer eller andre underordnede hos Plato Group eller personer beskæftiget af Plato Group til at opfylde kontrakten, idet der hæftes for maksimalt fakturaværdien af de produkter/serviceydelser, som Plato Group har leveret, og hvor skaden er opstået i forbindelse hermed.

13.2 Enhver hæftelse for Plato Group vedrørende mistet indtjening eller anden indirekte skade, som kunden og/eller tredjemand måtte lide, er udtrykkeligt udelukket uanset årsagen hertil.

13.3 Såfremt kunden videresælger, leverer eller pantsætter produkter/serviceydelser, hvor Plato Group har meddelt kunden at det har tvivl om kvaliteten, eller hvis kunden overdrager dem eller på anden måde stiller dem til rådighed uanset ejerskab og uanset om det sker uden beregning og om det sker til anvendelse er kunden forpligtet til at skadesløsholde Plato Group for eventuelle krav fra tredjemand for skader, som optræder for den anden part ved eller i forbindelse med de produkter/serviceydelser, der er leveret af Plato Group.

13.4 Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Plato Group for eventuelle omkostninger og skader, som Plato Group måtte opleve på grund af at tredjemand fremsætter krav mod Plato Group inden for områder, hvor hæftelse over for kunden er udelukket i de generelle vilkår og betingelser.
13.5 Alle paragraffer i de generelle vilkår og betingelser og især vedrørende udelukkelse eller begrænsning af Plato Group’s hæftelse og vedrørende skadesløsholdelse af Plato Group for krav fra tredjemand er også aftalt til fordel for de ansatte hos Plato Group eller tredjemand for hvis handlinger eller undladelser, Plato Group kan hæfte.
13.6 Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt, udløber alle juridiske krav i henhold til kontrakten og de generelle vilkår og betingelser et år efter leveringsdatoen.

 

§ 14 Force majeure

14.1 I tilfælde af en af parternes misligholdelse af forpligtelser ved udførelsen af kontrakten i en situation, hvor den misligholdende part ikke kan holdes til ansvar herfor, udsættes opfyldelsen af kontrakten eller af den relevante del af kontrakten midlertidigt. Parterne skal hurtigst muligt give hinanden meddelelse, hvis en sådan situation opstår. Kun hvis denne udsættelse har varet i 3 måneder, eller så snart det er fastslået, at den kommer til at vare mindst 3 måneder, har hver af parterne ret til at bringe kontrakten helt eller delvist til ophør pr. anbefalet brev med omgående virkning, uden at parterne derved forpligtes til at betale hinanden erstatning for eventuel skade, dog uden præjudice for kundens forpligtelse til at betale Plato Group for de varer, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor kontrakten bringes til ophør.

14.2 Misligholdelse fra Plato Group’s side, som ikke skyldes Plato Group, omfatter i alle tilfælde følgende, men er dog ikke begrænset hertil:

a. skader, som skyldes naturkatastrofer og/eller stormskade

b. krig, fare for krig og/eller anden form for væbnet konflikt inklusive terrorisme eller trussel derom i Danmark eller Holland og/eller andre lande, hvor dette hindrer leveringen af varer eller råvarer.

c. arbejdsnedlæggelse, tvunget forretningslukning, optøjer og andre former for forstyrrelse og/eller forhindringer, som forårsages af tredjemand, og som hindrer leveringen af varer eller råvarer.

d. tab af eller skader på varer under transport

e. sygdom hos en eller flere medarbejdere, som er vanskelige at erstatte

f. lovgivningsmæssige eller administrative regeringsforanstaltninger, som hindrer levering, inklusive import- og eksportforbud

g. forbud mod levering eller hindringer for levering for Plato Group, pålagt af organisationer, institutioner, grupper eller kontraktlige former for samarbejde, som Plato Group er medlem af eller som det er en del af

h. svigt og/eller forstyrrelser i transportmidler, produktionsudstyr eller elforsyning

i. brand eller ulykker hos Plato Group

j. manglende eller forsinket levering fra underleverandører til Plato Group

k. ophør med leverancer af varer, råvarer og/eller energi

14.3 Uden præjudice for de andre rettigheder, Plato Group måtte have, har Plato Group i tilfælde af force majeure ret til efter eget valg midlertidigt at indstille opfyldelsen af ordren til kunden eller at bringe kontrakten til ophør uden retsligt indgreb ved skriftlig meddelelse herom til kunden.

14.4 Såfremt Plato Group i tilfælde af force majeure allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser, skal kunden betale prisen for den opfyldte del til Plato Group.

 

§ 15 Kontraktophør

15.1 En kontrakt ophører, når den er udført, på det tidspunkt, som parterne udtrykkeligt har bestemt.

15.2 Såfremt kunden har misligholdt betaling inden for tidsfristen eller andre forpligtelser over for Plato Group, har Plato Group ret til – efter forudgående skriftligt varsel om misligholdelse, inden for en periode på 14 dage, bortset fra tilfælde, hvor kontrakten eller de generelle vilkår og betingelser indeholder en klar tidsfrist for overholdelse, i hvilket tilfælde det følgende finder omgående anvendelse – at bringe kontrakten til ophør uden præjudice for Plato Group's ret til fuld erstatning for omkostninger, skader og interesser.

15.3 Plato Group har samme bemyndigelse som i § 15.2, dog uden krav om yderligere varsel om misligholdelsen, såfremt kunden er taget under rekonstruktionsbehandling eller der er indgivet konkursbegæring, eller hvis der er foretaget udlæg i kundens varer, eller hvis kundens forretning ophører eller likvideres, eller såfremt kunden efter Plato Group’s opfattelse har en reduceret kreditværdighed.

 

§ 16 Hemmeligholdelse og immateriel ejendomsret

16.1 Alle oplysninger i ordets bredeste forstand inklusive men ikke begrænset til forretningsoplysninger, som fokuserer på specifikke kendetegn ved produktet/serviceydelsen eller Plato Group’s forretning (arbejdsproces og prissætning), og som Plato Group giver til kunden inden for rammerne af kontraktforhandlingerne er strengt personlige og fortrolige.

16.2 Såfremt forhandlingerne mellem parterne ikke fører til en kontrakt, har kunden ikke ret til at anvende de af Plato Group givne oplysninger på nogen måde i ordets bredeste forstand, og kunden skal returnere alle oplysninger og alle datamedier i ordets bredeste forstand tillige med billeder, tegninger, skitser, fotos, prototyper, modeller, kollager, osv., til Plato Group snarest muligt og straks destruere alle kopier, som måtte være lavet deraf.

16.3 Al immateriel ejendomsret vedrørende de af Plato Group givne dokumenter, dvs. tegninger, skitser, planer, prøver, formater, værktøjer, fotos, designs, arbejdsmetoder, præsentationer, rådgivning, billeder, prototyper, modeller, kollager, trykte produkter, filer, hjemmesider, brochurer, kataloger, osv., som anvendes af Plato Group, forbliver Plato Group’s ejendom både materielt og immaterielt, også såfremt de er stillet til rådighed for kunden og uagtet det bidrag til deres fremstilling, som måtte være kommet fra kunden eller tredjemand ansat af kunden, og de må derfor ikke bruges til noget andet formål end til opfyldelse af kontrakten mellem Plato Group og kunden, med mindre Plato Group har givet skriftlig, forudgående tilladelse.

16.4 Uagtet de andre bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser beholder Plato Group de rettigheder og beføjelser, som Plato Group er berettiget til i henhold til Ophavsretsloven.

16.5 Udøvelsen af den nævnte immaterielle ejendomsret – inklusive offentliggørelse, overførsel, gengivelse, datadistribution, alt sammen i ordets bredeste forstand – både under og efter opfyldelsen af kontrakten - er udtrykkeligt og udelukkende tillagt Plato Group.

16.6 Kunden skal skadesløsholde Plato Group for krav fra tredjemand angående de varer fra kunden, som er omtalt i det tidligere afsnit, for så vidt angår immateriel ejendomsret.

16.7 Plato Group tildeler kunden en brugerlicens vedrørende dets rådgivning i overensstemmelse med det aftalte formål.

16.8 Fra det øjeblik hvor produkter, designs, arbejdsmetoder, præsentationer, rådgivning, formater, billeder, tegninger, skitser, fotos, prototyper, modeller, kollager, trykte produkter, filer, hjemmesider, brochurer og kataloger, osv., leveres, har Plato Group ret til at anvende disse til sin portefølje, til PR og salgsfremme, samt at vise dem på udstillinger.

 

 

De følgende bestemmelser i § 17 gælder kun, såfremt Plato Group indgår en (afstands-)kontrakt med kunden/forbrugeren og bestemmelserne supplerer eller erstatter ovenstående bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser.

 

§ 17 Forbrugerparagraf

17.1 Såfremt Plato Group sælger og/eller leverer produkter eller serviceydelser til kunden/forbrugeren, vil de generelle bestemmelser og definitioner ikke finde anvendelse; i stedet anvendes justerede betingelser. Dette vedrører især følgende bestemmelser. Desuden har følgende udtryk i disse vilkår og betingelser følgende betydning:

 • "Fortrydelsesperiode": den periode på 14 dage, hvor kunden/forbrugeren kan bruge sin fortrydelsesret uden beregning og uden at angive en grund herfor, med mindre kontrakten vedrører produkter, der er fremstillet efter kundens/forbrugerens specifikationer.
 • "Fortrydelsesret": mulighed for kunden/forbrugeren til at opgive afstandskontrakten inden for fortrydelsesperioden.

 

17.2 Tilbud

 1. 1.     Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af de produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes, samt kendetegnene derfor. Beskrivelsen skal være tilstrækkeligt detaljeret til at sætte kunden/forbrugeren i stand til at foretage en god vurdering af tilbuddet. Åbenbare fejl eller fejltagelser i tilbuddet er ikke bindende for Plato Group.
 2. 2.     Et tilbud indeholder de oplysninger, som gør det klart for kunden/forbrugeren hvilke rettigheder og pligter, der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette gælder især:
 • den samlede pris på produkterne og/eller serviceydelserne;
 • eventuelle tillæg i form af fragt, leveringsomkostninger eller porto;
 • den måde, kontrakten indgås på, og hvilke handlinger dette kræver;
 • den periode, hvor tilbuddet kan accepteres, eller den periode, Plato Group garanterer prisen;
 • hvorledes betaling, levering, opfyldelse skal foregå samt den tid, hvor Plato Group påtager sig at levere varerne eller serviceydelserne;
 • omkostninger til brug af fjernkommunikationsmidler til indgåelse af kontrakten, hvis omkostningerne beregnes anderledes end grundsatsen;
 • hvordan kunden/forbrugeren kan kontrollere og, efter behov, genfinde data, kunden/forbrugeren modtager i forbindelse med kontrakten, før kontrakten indgås;
 • de sprog, bortset fra dansk, som kontrakten kan indgås på.

 

17.3 Kontrakten

 1. 1.     Kontrakten indgås med det i afsnit 4 angivne forbehold på det tidspunkt, hvor kunden/forbrugeren accepterer tilbuddet.
 2. 2.     Såfremt kunden/forbrugeren accepterer tilbuddet elektronisk, bekræfter Plato Group straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe Plato Group ikke har bekræftet modtagelsen af accepten, kan kunden/forbrugeren bringe kontrakten til ophør.
 3. 3.     Plato Group kan – inden for lovens rammer – foretage forespørgsler med hensyn til om kunden/forbrugeren vil være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om andre fakta og omstændigheder, som er af interesse, når der skal udvises ansvarlighed ved indgåelse af afstandskontrakten. Såfremt disse forespørgsler giver Plato Group rimelig anledning til at afslå at indgå kontrakten, har Plato Group ret til med angivelse af årsagerne at afvise en ordre eller anmodning eller at knytte særlige betingelser til udførelse af kontrakten.
 4. 4.     Med henblik på udførelse af kontrakten sender Plato Group især følgende oplysninger til kunden/forbrugeren skriftligt eller på en sådan måde, at de kan lagres og være tilgængelige på et varigt medium og/eller bekræfter instruksen:
 • alle oplysninger nævnt i punkt 2 i § 17.2 i de generelle vilkår og betingelser, med mindre oplysningerne allerede var givet til kunden/forbrugeren, før kontrakten blev indgået;
 • den fysiske adresse på Plato Group’s forretningslokaler, hvortil kunden/forbrugeren kan sende klager;
 • oplysninger om garantier og forefindende service efter indgåelse af kontrakten
 1. 5.     § 3.2 i de generelle vilkår og betingelser finder ikke længere anvendelse, eller ovenstående bestemmelse gælder som tillæg – inden for lovens rammer – til § 3 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med kunden/forbrugeren.

 

17.4 Priser

 1. 1.     I den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode stiger priserne på produkter og/eller serviceydelser ikke, undtagen hvis der sker prisændringer på grund af ændring af momssatsen.
 2. 2.     Såfremt prisen stiger inden for en periode på 3 måneder efter indgåelse af kontrakten, har kunden/forbrugeren ret til at bringe kontrakten til ophør.
 3. 3.     Ovenstående bestemmelse gælder som tillæg til § 4 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med kunden/forbrugeren.

 

17.5 Levering

 1. 1.     Den adresse, som kunden/forbrugeren opgiver til Plato Group, anses for at være leveringsstedet.
 2. 2.     Plato Group udfører de accepterede instrukser hurtigt, men senest inden for 30 dage, med mindre en længere leveringstid er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en instruks ikke kan udføres overhovedet eller udføres fuldstændigt, modtager kunden/forbrugeren besked herom senest 30 dage efter at kunden/forbrugeren har afgivet instruksen. Kunden/forbrugeren har i så tilfælde ret til at bringe kontrakten til ophør uden beregning og kan også være i stand til at kræve eventuel erstatning, efter at kunden/forbrugeren først har sendt Plato Group en rykker og et varsel om misligholdelsen.
 3. 3.     Såfremt kontrakten bringes til ophør i overensstemmelse med foranstående afsnit, tilbagesender Plato Group den betaling, som kunden/forbrugeren har foretaget, snarest muligt, men senest inden for 30 dage efter at kontrakten er bragt til ophør.
 4. 4.     Risikoen for skader på og/eller tab af produkter forbliver hos Plato Group, indtil levering til kunden/forbrugeren eller en repræsentant, der forud er angivet over for Plato Group, finder sted, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Såfremt kunden/forbrugeren vælger en fragtfører, overgår Plato Group’s risiko til fragtføreren eller til kunden/forbrugeren, når han giver produktet videre til fragtføreren.
 5. 5.     §§ 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 og 8.11 i de generelle vilkår og betingelser finder ikke længere anvendelse, eller ovenstående bestemmelse gælder i tillæg til § 8 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med en kunde/forbruger.

 

17.6 Fortrydelsesret

 1. 1.     Grundprincippet er, at produkterne fra Plato Group overholder kontrakten og er i orden. Det er kundens/forbrugerens ret.
 2. 2.     Når produkter og/eller serviceydelser købes på afstand, kan kunden/forbrugeren annullere kontrakten inden for 14 dage uden at begrunde dette. Denne fortrydelsesperiode begynder: (a) dagen efter kundens/forbrugeren modtagelse af produktet (eller modtagelse ved en forud udpeget repræsentant, som Plato Group er informeret om), eller (b) den dag hvor kunden/forbrugeren (eller en tredjemand udpeget af denne til dette formål) har modtaget det sidste produkt, såfremt kunden/forbrugeren har bestilt flere produkter i den samme ordre, hvor produkterne leveres separat, eller (c) den dag hvor kunden/forbrugeren (eller en tredjemand udpeget af denne, men ikke fragtføreren) har modtaget den sidste forsendelse eller sidste del deraf, såfremt leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele. Fortrydelsesretten kan allerede udøves, før levering har fundet sted.
 3. 3.     Kundens/forbrugerens fortrydelsesret gælder ikke produkter, som er fremstillet af Plato Group i overensstemmelse med kundens/forbrugerens specifikationer, som er klart personlige og/eller hvor produkterne ikke kan returneres på grund af deres art. Denne bestemmelse gælder som tillæg til bestemmelserne i § 9 om levering af trykte produkter.
 4. 4.     Fortrydelsesretten gælder ikke en kontrakt om levering af serviceydelser, såfremt Plato Group allerede er påbegyndt arbejdet med udtrykkelig forudgående tilladelse eller i det mindste en anmodning fra kunden/forbrugeren, før fortrydelsesretten er udløbet, eller såfremt kunden/forbrugeren har erklæret at vedkommende giver afkald på sin fortrydelsesret, så snart Plato Group har opfyldt kontrakten. Såfremt den indgåede kontrakt vedrører udførelsen af serviceydelser, gælder fortrydelsesretten i 14 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.
 5. 5.     I denne fortrydelsesperiode håndterer kunden/forbrugeren produktet og alt, der blev leveret sammen med det, med forsigtighed. Han må kun udpakke eller anvende produktet for så vidt dette er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Kunden/forbrugeren skal være i stand til at vurdere produktets art, kendetegn og funktion, hvilket betyder, at emballagen godt må fjernes. Kunden/forbrugeren hæfter kun for en mindsket værdi af produktet, såfremt dette skyldes, at kunden/forbrugeren i fortrydelsesperioden har håndteret produktet på andre måder, end det var nødvendigt for at vurdere produktets art, kendetegn og funktion.
 6. 6.     Den kunde/forbruger, som ønsker at benytte sig af denne fortrydelsesret, skal give Plato Group rettidig besked ved en klar erklæring herom.
 7. 7.     Plato Group bekræfter straks modtagelsen af den i forrige afsnit omtalte erklæring over for kunden/forbrugeren.
 8. 8.     Såfremt kunden/forbrugeren benytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medleveret tilbehør og – hvis det med rimelighed er muligt – i dets oprindelige tilstand og emballage til Plato Group inden for 14 dage efter, at han har erklæret at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret, i overensstemmelse med rimelige og klare instrukser fra Plato Group, eller kunden/forbrugeren skal bevise, at produktet er tilbagesendt i overensstemmelse med rimelige og klare instrukser fra Plato Group.
 9. 9.     Såfremt kunden/forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, betaler forbrugeren kun for omkostningerne til returnering af produktet.
 10. 10.   Såfremt kunden/forbrugeren allerede har betalt købsprisen for produktet, refunderer Plato Group købsprisen (inklusive leveringsomkostninger) inden for 14 dage fra kundens/forbrugerens erklæring ved brug af samme betalingsmiddel, som kunden/forbrugeren tidligere brugte ved betaling for produktet, idet kunden/forbrugeren dog kan give udtrykkelig tilladelse til, at tilbagebetalingen sker på anden vis.
 11. 11.   Såfremt kunden/forbrugeren ikke udøver sin fortrydelsesrett inden for fortrydelsesperioden er kontrakten endelig.
 12. 12.   §§ 3.2, 5.1, 10.2 og 10.3 i de generelle vilkår og betingelser gælder ikke længere, eller ovenstående bestemmer gælder i tillæg til §§ 3, 5 og 10 i de generelle vilkår og betingelser, såfremt Plato Group indgår en afstandskontrakt med en kunde/forbruger.

 

17.7.1     Oplysninger om Plato Group

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Plato Group
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      E-mail adresse: info@platogroup.eu
 5. 5.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.2    Oplysninger om IGO

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: IGO
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      Tlf.: +45 32 72 00 00
 5. 5.      E-mail adresse: info@igoprofil.dk
 6. 6.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.3     Oplysninger om Promotiv

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Promotiv
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      Tlf.: +45 32 72 00 50
 5. 5.      E-mail adresse: sales@promotivnordics.com   
 6. 6.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.4     Oplysninger om Compacon

 1. 1.      Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Compacon
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      Tlf.: +45 32 72 00 32
 5. 5.      E-mail adresse:  salg@compacon.eu  
 6. 6.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.5     Oplysninger om Heroes of Print

 1. 1.     Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Heroes of Print
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      CVR-nr.: 33357915

 

17.7.6     Oplysninger om Brabantia Asten

 1. 1.     Virksomhedens navn: Plato Group ApS
 2. 2.      Forretningsnavn: Brabantia Asen
 3. 3.      Adresse: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S
 4. 4.      CVR-nr.: 33357915

   § 18 Bestemmelse angående bøder

18.1 For enhver overtrædelse af §§ 7.1, 10.8 og 11.2 i de generelle vilkår og betingelser og de heri indeholdte forpligtelser er kunden straks pligtig uden yderligere varsel om misligholdelsen og uden behov for en retslig afgørelse til at betale Plato Group en bøde på kr. 7.000,00 pr. overtrædelse, idet der ikke er mulighed for modregning eller nedslag, plus et beløb på kr. 750,00 for hver dag, overtrædelsen vedvarer, uden præjudice for Plato Group’s ret til fuld erstatning for skader, der måtte opstå som et resultat af kundens overtrædelse.

§ 19 Lovvalg og værneting

19.1 Forhandlinger og kontrakter med Plato Group er udelukkende underkastet dansk lov.

19.2 Enhver tvist mellem kunden og Plato Group skal udelukkende afgøres af værnetingsretten i København, mindre bindende dansk lovgivning angiver, at en anden domstol skal være værnetinget.

19.3 Wienerkonventionen om varesalg (CISG), udarbejdet i Wien den 11. april 1980, er gældende.

19.4 Disse generelle vilkår er udarbejdet på dansk. Den danske tekst af disse generelle vilkår er til enhver tid bindende. Skulle der opstå nogen form for forskellig fortolkning, er det udelukkende den danske version der vil være gældende og aktuel.

 

Version 20180822

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på:

32 72 00 50 alle hverdage fra 09.00 - 17.00

LogoTool